PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LƯƠNG
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ
THONG Tir Quy dinh tieu chuSn, dilu kien, noi dung, hinh thuc thi thang hang chuc danh nghe nghiep giao vien mam non, pho thong cong lap
822 /PGDĐT-HĐNGLL V/v hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các trường tiểu học, THCS.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
10/PGDĐT-THTĐ V/v báo cáo hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường giai đoạn 2015-2017
3745/BGDĐT-GDCTHSSV V/v hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017 -2018
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Thông tư 22 về đánh giá học sinh Tiểu học
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 2017- 2018
THÔNG TƯ 16-2017-TT-BGDĐT HƯỚNG DẪN KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẤP TH, THCS
THÔNG TƯ 16-2017-TT-BGDĐT HƯỚNG DẪN KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẤP TH, THCS
THÔNG TƯ SỐ 15-2017-TT-BGDĐT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 28-2009-TT-BGDĐT
12345678
Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới (Leibniz)