PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LƯƠNG
 
HOẠT ĐỘNG GIÁ DỤC NGLL: CHÚNG EM VỚI BIỂN ĐẢO
Vui Tết Trung thu cùng các em học sinh trong HĐNGLL